Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie - Klauzula informacyjna dla rodziców /opiekunów prawnych oraz  pełnoletnich uczniów

Klauzula informacyjna dla rodziców /opiekunów prawnych oraz  pełnoletnich uczniów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców /opiekunów prawnych  jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Edwarda Szylki w Ożarowie Osiedle Wzgórze 54, 27 – 530 Ożarów  zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail  danuta@zso.ozarow.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przede wszystkim realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego).
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych. 
 6. Wizerunek i dane osobowe uczniów przetwarzane w celach związanych z promocją działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów mogą być rozpowszechniane poprzez umieszczane na stronie internetowej szkoły zso-ozarow.oswiata.org.pl, profilu zarządzanym przez szkołę (Facebook), tablicy informacyjnej i gazetkach szkolnych.
 7. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców /prawnych opiekunów ucznia.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 9. Dostęp do danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Zespołu szkół Ogólnokształcących imienia Edwarda Szylki w Ożarowie będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.
 10. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Podmioty te na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 11. W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer) wewnętrznych i na zewnątrz budynku w celu zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie warunków nauki, wychowania i opieki społeczności szkolnej i osób przebywających na terenie szkoły. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem obszar wokół budynku szkoły, wewnętrzne ciągi komunikacyjne (wejścia, korytarze) oraz łazienki szkolne bez obszaru kabin.
 12. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Wgląd do nagrań mają osoby upoważnione przez Administratora. Obraz archiwizowany jest 30 dni, po tym czasie ulega automatycznemu kasowaniu.
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  - usunięcia danych
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  - cofnięcia dobrowolnej zgody , o której mowa w p.7.
 14. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

 

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH


Zespół Szkół Ogólnokształcących imienia Edwarda Szylki w Ożarowie przetwarza w szczególności następujące dane uczniów oraz rodziców/ opiekunów prawnych

Lp.

Kategorie danych

Podstawa prawna

1.

dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania
i zameldowania, itp.

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.

2.

informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych)

3.

dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona
i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - System ochrony danych  takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59
ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zmianami

4.

informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę

5.

informacje dotyczące sytuacji wychowawczej ucznia

6.

informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju

7.

informacje o wynikach ucznia
w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach

8.

wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego
w budynku i na zewnątrz Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Edwarda Szylki w Ożarowie w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę

art. 108a 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2018 r. poz.996)

9.

wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń

dobrowolna zgoda wyrażona przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-22 12:26przez:
Opublikowano:2021-04-22 12:26przez: Edyta Kielin-Kowalska
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie
Odwiedziny:461

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.