Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie - Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego

Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego

Warunki rekrutacji i składania dokumentów
do Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki
w Ożarowie na rok szkolny 2024/2025

 

 

Planuje się organizację klasy z przedmiotami rozszerzonymi:

 • biologia, chemia, język angielski

lub

 • matematyka,  geografia, język angielski

 

 Drugi język obcy: język niemiecki

Dla zainteresowanej grupy uczniów zwiększa się ilość godzin nauczania wychowania fizycznego realizowanych w ramach zajęć dodatkowych

 

 • od 13 maja do 19 czerwca 2024r.  - Termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejj
 • od 21 czerwca do 10 lipca 2024r.  - Termin uzupełnienia wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • Wymagane dokumenty:
  • Wniosek (druk podania) do pobrania w szkole lub ze strony szkoły:  zso.ozarow.pl i  facebooka
  • 1 zdjęcie (we wrześniu do legitymacji szkolnej)
 • Wniosek i wymagane załączniki można dostarczyć do szkoły albo przesłać zdjęcie lub skan na pocztę szkoły: zso@zso.ozarow.pl  
 •  18 lipca 2024r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 •  od 18 do 24 lipca 2024r. rodzice kandydata umieszczonego na liście zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w terminie wcześniejszym. Niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia traktowane są jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły.
 • 25 lipca 2024r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 •  O przyjęciu kandydata do klasy I liceum decyduje kolejność ustalona na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia ucznia.
   Limit miejsc w klasie 24.

 

 • Zasady punktacji:
 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
  1.  język polski  - mnoży się przez 0,35
  2.  matematyka  - mnoży się przez 0,35 
  3. język obcy nowożytny - mnoży się przez 0,30
 2. Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji, za które przydzielane są punkty za świadectwo
  1. język polski,
  2. matematyka,
  3. język obcy nowożytny,
  4. biologia lub chemia lub geografia (jeden przedmiot w zależności od wyboru profilu).
 3. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty przyjmując następującą wartość punktową ocen:
  1. celujący – 18 pkt.
  2. bardzo dobry – 17 pkt.
  3. dobry – 14 pkt.
  4. dostateczny – 8 pkt.
  5. dopuszczający – 2 pkt.
 4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt.
 5. W przypadku przeliczania na punkty za:
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.
  3. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,
   2. krajowym – przyznaje się 3 pkt,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 pkt.
 6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
 7. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 pkt.
 8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 9. Za inne osiągnięcia nieujęte w warunkach rekrutacji przyznaje się punkty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. 2022.2431)
 10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, punkty przelicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. 2022.2431).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-10 12:24przez:
Opublikowano:2021-05-10 14:30przez: Edyta Kielin-Kowalska
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie
Odwiedziny:5025

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.