Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie - Historia szkolnictwa w Ożarowie

Historia szkolnictwa w Ożarowie

Pierwsze informacje dotyczące szkolnictwa w Ożarowie pochodzą z XVII wieku. Według wizytacji z  tego okresu za biskupa Jakuba Zadzika szkoła mieściła się w lichym budynku na cmentarzu, w którym uczyli poprzednio "mistrzowie heretycy". Sprawozdanie  z 1689 r.  biskupa Małachowskiego opisywało dobry stan budynku szkolnego, gdzie nauczał organista. Z okresu działalności KEN nie ma żadnej wzmianki o istnieniu szkoły w Ożarowie. Kolejne informacje pochodzą dopiero z XIX wieku. W 1818 r. próbował założyć szkołę Ksiądz Ignacy Dutkiewicz, lecz realizacja tego planu nie powiodła się z powodu braku funduszy. Podobnie skończyła się inicjatywa z 1830 roku. Cztery lata później, w roku 1834 - burmistrz miasta Ożarowa - Antoni Bagiński podjął inicjatywę założenia szkoły elementarnej. Finansować przedsięwzięcie mieli mieszkańcy miasta oraz dziedzic Karski, natomiast pleban Kuczyński zadeklarował się urządzić w domu parafialnym lokal dla szkoły oraz nauczyciela i stróża szkolnego. Szkoła rozpoczęła działalność, jednak nie wiadomo jak długo istniała, gdyż kolejne informacje z 1890 roku mówią o budynku szkolnym, mieszczącym się przy ulicy Gliniańskiej. Był to drewniak z jedną salą, korytarzem i mieszkaniem nauczyciela Aleksandra Paca. W 1911 roku pod przewodnictwem wójta Franciszka Chrzanowskiego zawiązał się Komitet Budowy Szkoły, który doprowadził do wybudowania budynku przy ulicy Lubelskiej (obecnie Mazurkiewicza). Szkoła miała 4 sale lekcyjne, kancelarię, izbę woźnego. Niezbyt długo mieszkańcy Ożarowa cieszyli się z nowej placówki. W czasie I wojny światowej miasto zostało spalone przez wycofujących się Rosjan, a budynek szkolny zdewastowany. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku przystąpiono w Ożarowie do odbudowy i rozbudowy zniszczonego budynku. Kierował tymi pracami Adam Cieszkowski. W 1925 roku kierownikiem szkoły został Antoni Pietrzyk, który przeprowadził kolejne modernizacje - zwiększono liczbę klas do 7, powstała prowizoryczna sala gimnastyczna, pokój nauczycielski i kancelaria. Zagospodarowany został plac szkolny. W 1931 roku Antoni Pietrzyk został przeniesiony do Ostrowca. Stanowisko kierownika szkoły objął wówczas Edward Szylko - doskonały pedagog, regionalista i społecznik. Nowy kierownik potrafił stworzyć właściwy klimat wokół problemów ożarowskiego szkolnictwa. Szkoła rozwijała się intensywnie, a w opinii władz zwierzchnich i miejscowej społeczności zyskała miano "dobrej". Rozwój miasta spowodował potrzebę stworzenia drugiej szkoły powszechnej. Od 1936 roku zajmowała ona budynek przy ulicy Kościuszki, a jej kierownikiem został Jan Kozieł. Dynamiczny rozwój szkolnictwa w Ożarowie przerwany został wybuchem II wojny światowej. W pierwszych dniach września w budynku szkoły został zorganizowany szpital dla polskich żołnierzy, później zajęli go Niemcy. W okresie okupacji jawne nauczanie odbywało się nieregularnie w oparciu o narzucone programy. Zajęcia prowadzono w organistówce, plebanii, w domu prywatnym i częściowo w budynku szkolnym. W okresie okupacji ożarowscy nauczyciele organizowali także tajne nauczanie na poziomie szkoły powszechnej. Ożarów został wyzwolony 16 stycznia 1945 roku, a już 19 stycznia kierownik Szylko podjął inicjatywę wznowienia działalności szkoły. Mimo, że budynek był całkowicie zniszczony, szkoła rozpoczęła pracę w udostępnionych przez gminę pomieszczeniach. 

W listopadzie 1945 r. Edward Szylko opuścił Ożarów a nowym kierownikiem został Marian Plaskura, który doprowadził do odbudowy szkoły przy ulicy Zawadzkiego (obecnie Mazurkiewicza) i prowadził placówkę do roku 1976. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych rozpoczął się szybki rozwój Ożarowa, związany z budową i uruchomieniem cementowni. W 1975 roku powstała w Ożarowie Zbiorcza Szkoła Gminna, jej dyrektorem w latach 1976 - 84 był Marian Ćwintal, a funkcję zastępców pełnili Stanisław Bęczkowski, Krystyna Chajewska, a później Alicja Różańska Cembrowska i Krystyna Tomaszewska. Wzrastała liczba uczącej się młodzieży, szkoła pracowała na dwie zmiany, a od roku szkolnego 1981/82 zajęcia uczniów odbywały się w trzech budynkach: na ulicy Zawadzkiego oraz na osiedlu w tzw. Jagiellonce i w budynku szkoły zawodowej. W roku 1982 odbyła się uroczystość wmurowania "Kamienia węgielnego" i aktu erekcyjnego pod budowę nowej szkoły na osiedlu "Wzgórze". 

Po zmianach organizacyjnych w roku 1984 i powstaniu inspektoratu oświaty, stanowisko dyrektora szkoły objęła Krystyna Chajewska, a zastępcami zostali Krystyna Tomaszewska i Adam Pastuszka. Dotychczasowy dyrektor Marian Ćwintal i jego zastępca Alicja Różańska Cembrowska objęli funkcję Inspektora i zastępcy Inspektora Oświaty i Wychowania przy Urzędzie Gminy w Ożarowie. Rok szkolny 1986/87 to kolejne zmiany w kierownictwie szkoły. Funkcję dyrektora objął wówczas Adam Pastuszka, a zastępcami byli Izabela Wilczyńska i Krystyna Tomaszewska. We wrześniu 1987r. na stanowisko dyrektora powróciła Alicja Różańska Cembrowska, zaś zastępcami zostali: Adam Pastuszka, Krystyna Tomaszewska i Elżbieta Sochacka. W roku szkolnym 1987/88 odbyła się uroczystość otwarcia nowej szkoły, której wybudowanie rozwiązało problemy lokalowe ożarowskiego szkolnictwa. W roku 1992 dzięki staraniom dyrekcji szkoły, Rady Rodziców i władz miasta udało się utworzyć Liceum Ogólnokształcące. Poprzednia inicjatywa z roku 1947 nie wytrzymała próby czasu - szkoła funkcjonowała tylko 1 rok. 

Stanowisko dyrektora szkoły nieprzerwanie od 1987 do 2017 roku zajmowała Alicja Różańska Cembrowska. Funkcję zastępców pełniły w tym czasie: Barbara Janik, Janina Ptak (do 2007 roku), Anna Kaleta i Katarzyna Swacha. Następował dalszy dynamiczny rozwój Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie. Szkoła stała się: szkołą bezpieczną, Szkołą z Klasą, Super Szkołą, Szkołą Dialogu, Szkołą Uczącą Się, szkołą w pilotażu programowania. Uczniowie odnosili znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych i sporcie. Baza dydaktyczna wzbogaciła się o nowe pracownie komputerowe: terminalową – ufundowaną przez rodziców i przyjaciół szkoły oraz kolejną, której fundatorzy to Miasto i Gmina Ożarów oraz Kancelaria Finansowo-Ubezpieczeniowa – Edward Kędziora. 

W 2017 roku, w związku z reformą oświaty powróciła ośmioklasowa szkoła podstawowa i czteroletnie liceum ogólnokształcące, rozpoczęło się wygaszanie gimnazjum. Od września 2017 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła Katarzyna Swacha, zaś funkcję wicedyrektorów pełniły Barbara Janik i Anna Kaleta. We wrześniu 2020 roku miejsce pani Barbary Janik zajęła Edyta Kielin – Kowalska.    

 

Z historii liceum ogólnokształcącego... 

 Liceum Ogólnokształcące w Ożarowie wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki. 

Pomysł jego utworzenia zrodził się w 1991 roku. Wielokrotnie był dyskutowany podczas zebrań komitetu rodzicielskiego szkoły, inicjatora przedsięwzięcia, wówczas przewodniczyła mu pani Anna Stoltz. Rodzice zobowiązali dyrekcję do podjęcia starań w tym zakresie. Sprawa powstania liceum ogólnokształcącego była także tematem sesji Rady Miejskiej w Ożarowie. Ówczesna pani dyrektor Alicja Różańska Cembrowska, uzyskawszy pełną akceptację Burmistrza Ożarowa - pana Marcina Majchera oraz Rady Rodziców, 16 grudnia 1991 roku wystąpiła do Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu z wnioskiem o utworzenie I klasy publicznego liceum ogólnokształcącego. 5 maja 1992 roku Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu wydało Akt Założycielski Liceum Ogólnokształcącego w Ożarowie jako placówki publicznej. Zostało ono zorganizowane na bazie Szkoły Podstawowej w Ożarowie, tak więc instytucja stała się Zespołem Szkół Ogólnokształcących. W roku szkolnym 1992/1993 funkcjonowanie rozpoczął pierwszy oddział, a w latach kolejnych przybywały następne roczniki. Była to druga, tym razem udana próba stworzenia ogólnokształcącej szkoły średniej w Ożarowie.  

 Do powstania Liceum Ogólnokształcącego w Ożarowie przyczynili się więc: ówczesna dyrektor szkoły - pani Alicja Różańska Cembrowska, Burmistrz Ożarowa - pan Marcin Majcher, Rada Rodziców, której przewodniczyła wówczas pani Anna Stoltz, pani Zofia Wójcikowska - Grandys - wizytator Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu, pan Czesław Barański - konsultant Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Mokrzyszowie.   

Szkoła dysponowała wówczas odpowiednią bazą lokalową: 27 salami lekcyjnymi, 7 pracowniami przedmiotowymi, pracownią komputerową, 2 salami gimnastycznymi, biblioteką z czytelnią, stołówką dla 700 uczniów. Pracownie przedmiotowe były wyposażone w pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację programu liceum. Szkoła posiadała kompletny sprzęt audiowizualny (telewizory, magnetowidy, kamery) i obszerny księgozbiór biblioteczny (ponad 21 tysięcy woluminów).  

W 1996 roku nastąpiło przejęcie szkół podstawowych przez samorządy gminne, tak więc organem prowadzącym naszą szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące stała się Gmina Ożarów.   

W 1999 roku na skutek podziału administracyjnego państwa zmieniła się mapa województw i pojawiły się powiaty. Ożarów znalazł się w województwie świętokrzyskim i w powiecie opatowskim. Ten organ przejął prowadzenie szkół ponadpodstawowych. Na podstawie porozumienia samorządu Gminy Ożarów i władz powiatowych Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie stało się placówką samorządową prowadzoną przez Gminę Ożarów - Burmistrza Ożarowa - pana Marcina Majchera.   

Dyrekcja szkoły pozostaje w ścisłej współpracy z organem prowadzącym nasz Zespół. O jego bazę dba Burmistrz Ożarowa - pan Marcin Majcher, wspierany przez Radę Miasta. Dzięki ich trosce, w roku 2010 w placówce dokonano pełnej modernizacji, a w latach 2020-2022 przeprowadzono kapitalny remont całego budynku. Szkoła zyskała nowoczesny wygląd i została dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, zaś w salach lekcyjnych pojawił się nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

Nasze Liceum Ogólnokształcące znajduje się w czołówce szkół średnich powiatu i województwa pod względem wyników egzaminu maturalnego. Zdobyło ono tytuł „Brązowej tarczy” w prestiżowym rankingu „Perspektywy”.  Do innych ważnych sukcesów licealistów należą: tytuły finalistów Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego, tytuły laureatów Olimpiady Przedmiotowej z Geografii Olimpus, tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Solidarności i Wojewódzkiego Konkursu Gramy dla Niepodległej, wyróżnienie w regionalnym etapie konkursu Poznaj swoje prawa w pracy Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach, udział w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom, wyróżnienie w programie Szkoła Dialogu.   

Liceum uczestniczy w innowacyjnym autorskim projekcie „Matematyka bez poprawki”, organizowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty pana Kazimierza Mądzika, współpracującego w tym zakresie z Politechniką Świętokrzyską.  Projekt jest skierowany do uczniów klasy maturalnej. Ma na celu wspieranie licealistów przystępujących do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym w roku 2023.   

Ważne miejsce w działalności naszego liceum zajmuje program Szkoła Dialogu. Jest on realizowany pod patronatem Forum Dialogu – organizacji pozarządowej zajmującej się dialogiem polsko – żydowskim. Przedsięwzięcia w tym zakresie wpisują się w wieloletnią szkolną tradycję spotkań z historią i kulturą żydowską, które stanowią ważny element lokalnej tożsamości przedwojennego Ożarowa. 

 Nie mniej istotnym obszarem działalności naszych licealistów jest wolontariat. W ramach współpracy z instytucjami lokalnymi corocznie realizują akcję charytatywną pod nazwą I Ty możesz zostać świętym Mikołajem. Odwiedzają Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze w Dębnie i Sulejowie, obdarowując prezentami tamtejszych wychowanków. 

 Wśród innych istotnych przedsięwzięć naszego LO należy wymienić cykliczne spotkania z absolwentami w ramach akcji Szylkowi Biznesmeni. Warto wspomnieć także o systematycznej współpracy z Politechniką Świętokrzyską i Politechniką Rzeszowską.    

W ciągu minionych 30 lat w murach naszej szkoły pojawiło się 693 licealistów. Jesteśmy z tego dumni – to 693 mniejszych lub większych życiowych sukcesów.  

  

Obecnie... 

Obecnie placówka dysponuje bardzo dobrą bazą. Składają się na nią: 36 sal dydaktycznych, w tym 6 pracowni przedmiotowych, baza sportowa – dwie sale gimnastyczne, boisko na świeżym powietrzu, plac zabaw dla najmłodszych uczniów oraz kryta pływalnia, 3 świetlice, stołówka szkolna, biblioteka z zapleczem informatycznym, gabinety: dwóch pedagogów szkolnych, psychologa, logopedy, pielęgniarki szkolnej, stomatologa. Społeczność uczniowska liczy 515 uczniów, w tym 79 licealistów. Kadrę pedagogiczną stanowi 64 nauczycieli, zaś pracownicy administracji i obsługi to zespół 30 osób.  

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące działające w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki tworzą największą placówkę oświatową na terenie gminy Ożarów.    

W ciągu ostatnich 5 lat szkoła rozwija się i odnosi sukcesy w wypełnianiu swoich funkcji: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Dyrektor Katarzyna Swacha, dba o wzorową organizację pracy szkoły, integrując nauczycieli wokół nadrzędnego celu, jakim jest dobro ucznia, jego wszechstronny rozwój oraz wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym.  

Uczniowie ZSO im. Edwarda Szylki w Ożarowie odnoszą sukcesy w konkursach, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych organizowanych przez różne podmioty. Zdobywają wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach. W roku szkolnym 2019/2020 ósmoklasista zdobył tytuł finalisty z historii. W kolejnym roku szkolnym grono finalistów powiększyło się o kolejnych trzech uczniów (z matematyki, informatyki i historii).  Rok szkolny 2021/2022 przyniósł następne sukcesy - 2 tytuły laureatów (z matematyki i fizyki) oraz 6 tytułów finalistów (z fizyki, historii, informatyki, biologii, chemii i języka angielskiego).   Należy również wymienić: finalistów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę, laureatów Olimpiady Przedmiotowej z Geografii Olimpus, laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej, finalistów i wyróżnienia w konkursach Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze i Z Panem Scratchem za pan brat, laureatów i finalistów Diecezjalnych Konkursów Wiedzy Liturgicznej, laureatów i finalistów zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim (Mała Liga Piłki Ręcznej, Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży w Mini Piłce Nożnej, Turniej Piłkarski Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku, Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Chłopców) 

Do najważniejszych sukcesów uczniów liceum należą: tytuły finalistów Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego, tytuły laureatów Olimpiady Przedmiotowej z Geografii Olimpus, tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Solidarności i wojewódzkiego konkursu Gramy dla Niepodległej 

W minionym roku szkolnym szkoła została laureatem ogólnopolskiego konkursu naukowego Być jak Ignacy zajmując II miejsce w Polsce wśród 3000 szkół biorących udział. Inne przykłady z ostatniego roku to: wyróżnienie w regionalnym etapie konkursu Poznaj swoje prawa w pracy Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach, udział w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom, czy wyróżnienie w programie Szkoła Dialogu.   

Szkoła oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych, dostosowanych do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. Wśród nich na uwagę zasługują zajęcia z języka angielskiego, przygotowujące do międzynarodowych egzaminów językowych Cambridge English Language Assessment. Od 2018 roku dzięki współpracy z Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English PL 214 City College w Radomiu szkoła oferuje dodatkowe, bezpłatne zajęcia językowe dla uczniów. Przyznany w 2019 roku status ośrodka przygotowawczego "Cambridge Preparation Center” umożliwia rokrocznie uczniom szkoły podstawowej i liceum udział w egzaminach i zdobywanie prestiżowych certyfikatów językowych bez konieczności dojeżdżania do większych ośrodków miejskich. Dyrektor stwarza warunki do rozwoju aktywności uczniów we wszystkich obszarach, stale poszerzając ofertę edukacyjną i wychowawczą szkoły. Dzięki współpracy ze Społeczną Szkołą Muzyczną I stopnia i Klubem Karate w Sandomierzu, Pływalnią Neptun i Świętokrzyskim Związkiem Piłki Nożnej, uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych. Rozwijaniu pozostałych pasji służą działające na terenie placówki: Szkolne Koło Caritas, Drużyna Harcerska Szarych Szeregów i Drużyna Zuchowa, Uczniowski Klub Sportowy Neptun, PTTK Klub “Włóczykije”, Liga Ochrony Przyrody, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i Parafialna Schola.   

Dyrektor Katarzyna Swacha chętnie podejmuje i promuje działania innowacyjne, mające na celu podniesienie jakości funkcjonowania szkoły. W maju 2018 roku placówka przystąpiła do programu Szkoła w Chmurze Microsoft oraz ogólnoświatowego programu Microsoft School, skupiającego szkoły zaangażowane w transformację cyfrową edukacji. Już w 2018 roku uczniowie i nauczyciele zostali przeszkoleni w obsłudze programu Office 365, dzięki czemu obie grupy były przygotowane na sprawne i skuteczne przejście na naukę zdalną kiedy nadeszła taka konieczność wraz z ogłoszeniem pandemii Covid-19. Na uwagę zasługuje sprawny obieg informacji w szkole, któremu służą: wirtualny pokój nauczycielski w Office 365, strona internetowa szkoły, elektroniczna Księga Protokołów, profil na Facebooku oraz grupy zadaniowe w komunikatorach społecznościowych.   

Dyrektor wspólnie z organem prowadzącym i innymi podmiotami wdraża projekty kształcące kompetencje miękkie, programy rządowe, sportowe i nowatorskie rozwiązania zapewniające warunki do realizacji zadań nowoczesnej szkoły. Wśród najważniejszych należy wymienić: projekty ze środków Unii Europejskiej (Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, Kompetencje cyfrowe w Gminie Ożarów, Tu#programujemy, eTwenning), programy rządowe (Aktywna tablica, Posiłek w szkole i w domu, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Laboratoria przyszłości), programy sportowe (Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej – Dziecięca Piłka Ręczna, program zajęć sportowych dla UKS Neptun z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Aktywny powrót do szkoły, program zajęć sportowych - Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej) i programy profilaktyczne rekomendowane przez PARPA (Magiczne cukierki dla klas 1-3 SP, Kryształy, Archipelag Skarbów, Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej). W szkole realizowane są również programy profilaktyczne we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Znajdź właściwe rozwiązanie, Znamię znam je, Ars, czyli jak dbać o miłość, Ku Dojrzałości, Nie pal przy mnie proszę, Podstępne WZW, Bieg po zdrowie, Trzymaj formę, Zachowaj Trzeźwy umysł). Inne projekty i programy edukacyjne realizowane w szkole, to: Ratujemy i Uczymy Ratować, Być jak Ignacy, Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze, Klimatyczna klasa, Akademia bezpiecznego Puchatka, Śniadanie daje moc, Matematyka z klasą i Szkoła Dialogu.   

W ramach rządowego programu Aktywna Tablica szkoła rozbudowała swoje zaplecze TIK. Do pracy zdalnej udało się pozyskać 30 laptopów z Ministerstwa Cyfryzacji oraz 50 tabletów z Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej. Baza dydaktyczna szkoły została wzbogacona w ramach programu Laboratoria Przyszłości oraz dzięki cyklicznym zakupom wyposażenia świetlic szkolnych i zaplecza sportowego. Stołówka szkolna zyskała nowoczesny sprzęt w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu, a gabinet profilaktyki przedmedycznej został wyposażony dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Udział szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa przyczynił się do wzbogacenia księgozbioru bibliotecznego.    

Dyrektor na bieżąco diagnozuje potrzeby szkoły i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego i zapewnia wsparcie w jego realizacji. Stwarza warunki do prawidłowego przebiegu stażu zawodowego oraz motywuje do zdobywania nowych kwalifikacji i doskonalenia warsztatu pracy w ramach studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach. Dzięki podjętym przez nauczycieli studiom podyplomowym, szkoła zyskała specjalistów w dziedzinach m.in. edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i spektrum autyzmu, osób z zespołem Aspergera, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i surdopedagogiki,  przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego. W ramach kursów kwalifikacyjnych poszczególni nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje m.in. z organizacji kształcenia specjalnego i pomocy pedagogiczno - psychologicznej, diagnozowania potrzeb rozwojowych uczniów, administrowania Office 365, pracy z dzieckiem cudzoziemskim, tworzenia w szkole pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej, egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, programowania w języku C++. Kadra pedagogiczna uczestniczyła w licznych szkoleniach: Microsoft Office 365 Education, Wirtualna rzeczywistość, Metodyka nauczania programowania w kl. 1-3, Cyberzagrożenia – jak dbać o bezpieczeństwo uczniów, Profilaktyka zintegrowana w ramach programu „Archipelag Skarbów”, szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, Myślenie algorytmami, Obsługa tablicy multimedialnej, Antynarkotykowa profilaktyka lokalna, Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą narzędzi ICT, Sztuka komunikacji w szkole, Nauczyciel w sieci, Samobójstwa - zachowania rezygnacyjne - samookaleczenia, Dół czy już depresja, Innowacja tuż za rogiem lub pod progiem, Porozumienie i współpraca – Jak budować konstruktywne relacje z rodzicami. Ponadto dyrektor szkoły motywuje nauczycieli do opracowania i realizacji programów i innowacji pedagogicznych oraz modyfikowania metod i form pracy adekwatnie do potrzeb i możliwości uczniów. W latach 2017 - 2022 w placówce zrealizowano 24 innowacje pedagogiczne. Nauczyciele dzielili się dobrymi praktykami publikując je na stronach internetowych kuratorium oświaty, stronie urzędu miejskiego i w lokalnej prasie (np. Dni Aktywności w edukacji wczesnoszkolnej).  

Dyrektor Katarzyna Swacha buduje pozytywny wizerunek szkoły w środowisku poprzez promowanie wartości edukacji w mediach oraz osobistą aktywność w środowisku. Czynnie współpracuje z placówkami oświatowymi i szkolno-wychowawczymi na terenie gminy Ożarów oraz ze szkołami ponadpodstawowymi z terenu powiatu opatowskiego w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych. Przykłady to: organizacja egzaminów zewnętrznych, zawodów sportowych, konkursów i przeglądów gminnych oraz imprez, takich jak: Gminny Dzień Dziecka, Dzień Sportu i Integracji, Dni Ożarowa i inne. Szkoła współpracuje z Publicznym Przedszkolem w Ożarowie w ramach innowacji pedagogicznej – programu adaptacyjnego dla przyszłych pierwszoklasistów oraz promocji czytelnictwa. Nawiązana została również współpraca z uczelniami wyższymi: Politechniką Świętokrzyską, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach oraz Politechniką Rzeszowską – Wydział Mechaniczno - Technologiczny. Uczniowie liceum uczestniczą w warsztatach, wyjazdach edukacyjnych i konkursach. Szkoła monitoruje losy absolwentów oraz umożliwia realizację praktyk studenckich. W ciągu ostatnich 5 lat 28 studentów różnych uczelni odbyło praktyki studenckie na terenie placówki.   

Funkcjonowanie szkoły w latach 2017 - 2022 to również czas ożywionej i owocnej współpracy z instytucjami lokalnymi. Wspólnie z Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie szkoła realizuje dla uczniów akcje, programy czytelnicze i spotkania z podróżnikami. We współpracy z MGOK im. Aleksandra Patkowskiego odbywają się warsztaty plastyczne, aktorskie i wokalne, wystawy i przeglądy talentów. Wspólnie z Międzyzakładowym Klubem Sportowym „Alit” organizowane są zawody i imprezy sportowe o zasięgu lokalnym i wojewódzkim. Międzypokoleniowe akcje i przedstawienia artystyczne – to owoc współpracy z Dziennym Domem i Klubem Seniora w Ożarowie. Z Komendą Policji w Ożarowie szkoła współpracuje w realizacji akcji i warsztatów dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa oraz organizacji egzaminu na Kartę Rowerową. Dzięki współpracy z KRUS w Ożarowie odbywają się konkursy, prelekcje i wyjazdy kolonijne dla dzieci. Wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizowane jest dożywianie uczniów i akcje pomocy rodzinom potrzebującym. Współpracując z Kuratorem Sądowym szkoła oferuje pomoc dla uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo. Placówka współdziała również z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w realizacji programów i projektów profilaktyki pierwszorzędowej i wyjazdów kolonijnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wyjazdy uczniów SP i LO do Sądu Rejonowego w Opatowie  wpływają na zdobywanie wiedzy w dziedzinie prawa.  

We współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ożarowie szkoła realizuje zadania z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniom, wspiera rodziców oraz nauczycieli. Szczególną troską Dyrektor otacza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stwarzając im warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego i dostosowując proces dydaktyczno - wychowawczy do zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach poradni. Wspomaga uczniów mających trudności w nauce, organizując zajęcia: rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, terapii pedagogicznej, wyrównawcze, logopedyczne i w ramach doradztwa zawodowego. Zapewnia wsparcie w sytuacjach kryzysowych, wzmacniając u dzieci i młodzieży poczucie bezpieczeństwa. W czasie pandemii zorganizowała dodatkową opiekę i pomoc oraz wypożyczyła sprzęt do nauki zdalnej uczniom potrzebującym. Po powrocie do nauki stacjonarnej wspierała organizację zajęć integracyjnych i wycieczek. Kładzie nacisk na działania profilaktyczno - wychowawcze, w ramach których szkoła realizuje programy rekomendowane przez PARPA, programy profilaktyczne we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, programy sportowe i prozdrowotne (Program dla szkół - owoce i mleko, Śniadanie daje moc), programy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa zdrowia psychicznego, bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, czy egzamin dla uczniów na Kartę rowerową.  

Dyrektor Katarzyna Swacha skutecznie angażuje rodziców w działalność szkoły. Konsekwentnie buduje współpracę z rodzicami opartą na zasadach partnerstwa i dbałości o dobro dziecka. Przedstawiciele rodziców są coraz liczniej obecni na uroczystościach szkolnych, chętnie angażują się w organizację imprez klasowych i szkolnych. Opinie i wnioski Rady Rodziców są uwzględniane w celu poprawy jakości edukacji, pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Owocem współpracy z Radą Rodziców są imprezy artystyczne i plenerowe dla uczniów SP i LO, które na stałe wpisały się już w kalendarz wydarzeń lokalnych: Międzypokoleniowy Konkurs Kolęd i Pastorałek, Dzień Dziecka, Dzień Sportu i Integracji, Studniówka, Bal Ósmoklasistów. Środki z Rady Rodziców są wykorzystywane w celu dofinansowania wycieczek szkolnych, doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne, zakupu nagród dla uczniów. Dla rodziców organizowane są wywiadówki pedagogizujące.   

W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski, którego opinie i wnioski wpływają na kształt oferty zajęć pozalekcyjnych i oferty edukacyjnej liceum ogólnokształcącego. Dyrektor szkoły tworzy warunki i pomaga samorządom uczniowskim w realizacji imprez i akcji edukacyjnych, artystycznych, charytatywnych i promocyjnych na terenie szkoły i w środowisku (akcje charytatywne dla chorych dzieci, wspieranie schronisk dla zwierząt, szkolne wybory do SU, cykliczne spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, cykliczne spotkania z absolwentami liceum „Szylkowi Biznesmeni”, spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych, Dzień Patrona szkoły, obchody świąt narodowych z udziałem pocztu sztandarowego, akcje ekologiczne, Dni otwarte SP i LO, wyjazdy do kina teatru, wyjazdy szkoleniowe do Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, wyjazdy zawodoznawcze na Politechnikę Świętokrzyską i Politechnikę Rzeszowską).  

Dyrektor Katarzyna Swacha jest dobrym ambasadorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w środowisku. Reprezentuje szkołę podczas uroczystości państwowych i wydarzeń kulturalnych, kładzie nacisk na kultywowanie tradycji szkolnych, regionalnych i patriotycznych. Wspiera rozwój dzieci i młodzieży w duchu wartości humanistycznych i chrześcijańskich. Cechuje się wysoką kulturą osobistą, zrozumieniem dla potrzeb uczniów i pracowników oraz empatią. Stawiając wysokie wymagania wobec podwładnych, sama stanowi dla nich przykład pracowitości i wysokich standardów pracy. Z dużym zaangażowaniem realizuje powierzone jej zadania, dbając o wysoki poziom edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Ożarów. 1 września 2022 roku na mocy wygranego konkursu i powołania przez organ prowadzący rozpoczęła swoją drugą kadencję Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.   

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-08-22 09:31przez:
Opublikowano:2016-08-22 13:52przez:
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie
Odwiedziny:5817

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.